குறள்

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது

Explanation:
If the married life possess love and virtue,
these will be both its duty and reward.

Thirukkural

If love and virtue in the household reign,
This is of life the perfect grace and gain

விளக்கம்:
இல்வாழ்க்கை பண்புடையதாகவும் பயனுடையதாகவும் விளங்குவதற்கு
அன்பான உள்ளமும் அதையொட்டிய
நல்ல செயல்களும் தேவை.


Reception:
Date : 9th February 2014
Time : 7:00 PM to 10:00 PM

Wedding Invitation

Two lives and two hearts
Have joined together in friendship,
And united forever in love.
It is we
RAVIKUMAR Weds THIVYA

Request you to kindly spare us a valuable day of yours to make our day special


When your calendar shows Monday ,a 10th february 2014
and as your clock creeps at 6:00 AM
at Annai Kasthuriba Kalyana Mandapam
Ayodhiyapattinam, Salem -636103
Expecting your active presence Ravi & Thivya

Date
10th Feb 2014

Time
6.00 AM

Place
Salem

Bus

Bus Route from Salem old Bus Stand Bus N0: 4,10,32,43,48,74

Invitation

Click Here

Get in touch

Email:  ebrkmca@gmail.com
Address    :  AyodhiyaPattinam,Salem-636103
Phone:  9443427526
Follow us: